Usługi ogrodnicze i edukacyjne Beata Kułek

O mnie

KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIA NAUKOWE:

Podczas studiów doktoranckich odbyłam praktyki w laboratorium kultur in vitro w Owińskach, zajmowałam się indukowaniem i badaniem fizjologiczno-biochemiczncyh mechanizmów odporności pelargonii bluszczolistnej i wilczomlecza pięknego na Botrytis cinerea - sprawcę szarej pleśni oraz obroniłam rozprawę doktorską, uzyskując stopień doktora inżyniera nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.

Wcześniej uzyskałam tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa z oceną bardzo dobrą w Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie zwanej Uniwersytetem Przyrodniczym (UP). Podczas studiów magisterskich miałam zajęcia m. in. z bukieciarstwa, kształtowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz z ogólnego ogrodnictwa - obejmującego też inne przedmioty, m. in.: rośliny ozdobne, sadownictwo, warzywnictwo, uprawę ziół, przypraw, grzybów jadalnych, nawożenie roślin ogrodniczych, ochronę środowiska, biochemię, gleboznawstwo, nasiennictwo, a także kształtowanie i urządzanie terenów zieleni. Z przedmiotów zawodowych odbyłam praktyki w różnych jednostkach, należących do Akademii Rolniczej - m. in. w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda i w Stacjach Doświadczalnych: Marcelin, Ogrody i Baranowo.

Ponadto uzyskałam dyplom ukończenia kursu pt. „Urządzanie terenów zieleni oraz zasady prowadzenia firmy zakładającej ogrody” w Akademii Zielonego Biznesu w Poznaniu podczas którego m. in. zaprojektowałam tereny zieleni i systemy automatycznego nawadniania.

Ukończyłam kurs pt. „Pielęgnacja roślin ozdobnych - zasady cięcia drzew i krzewów”, który odbył się w Kórniku.

Z najwyższą oceną ukończyłam dwuletnie, dzienne „Studium Przygotowania Pedagogicznego” w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam „Podyplomowe Studia w zakresie biologii” (również z najwyższym wynikiem), zdobywając dyplom i kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

Następnie przez pewien czas pracowałam w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, indukując odporność: ogórka gruntowego na Pseudomonas syringae pv. lachrymans, pomidora szklarniowego i gruntowego - na Pepino mosaic virus oraz fasoli - na Alfalfa mosaic virus.
   
Publikacja o indukowaniu odporności pomidora na Pepino mosaic virus (Comm. Appl. Biol. Sci., Ghent University, 74/3, 867-877, 2009) jest często cytowana m. in. przez zagranicznych naukowców.

Należę do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów (OSTO) i do Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 
Ostatnio pracowałam w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, zajmując się wpływem działalności rolniczej na procesy biochemiczne, związane z cyklem azotu, zachodzące w roślinach i glebach oraz wpływem m. in. nawożenia na czystość atmosfery. Brałam wówczas udział w licznych, międzynarodowych konferencjach naukowych w ramach m. in. programu NitroEurope. Niedawno zakończyłam pomiary, a obecnie opracowuję wyniki i piszę publikacje. Napisałam pracę przeglądową, w której opisałam moją nową metodę badania śladowych stężeń amoniaku w powietrzu, a także zawartości azotu amonowego w glebach i roślinach jako rozdział w anglojęzycznej książce pt. „Sustainable Agricultural Reviews” vol. 18, str. 1-44, 2015,  wydawnictwa Springer, sprzedawanej w formie drukowanej i e-booka (http://www.springer.com/us/book/9783319216287), a ostatnio napisałam swój rozdział przeglądowy w tej dziedzinie również w książce „Sustainable Agricultural Reviews”, ale w vol. 33, str. 1-52, 2018 - tego samego wydawnictwa (https://www.springer.com/gp/book/9783319990750).  

Na przełomie lat 2015 i 2016 uczęszczałam do rocznej szkoły florystycznej. W 2016 roku odbyłam praktykę zawodową. Po ukończeniu szkoły w czerwcu 2016 roku zdałam państwowy egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu z kwalifikacji R.26 - "Wykonywanie kompozycji florystycznych", uzyskując zawód - florysta (o numerze 343203). W 2017 r. ukończyłam kurs MEN pt. "Florysta" zorganizowany przez firmę ORENT.

W 2017 r. ukończyłam kurs pt. "Projektowanie ogrodów" zorganizowany przez firmę Kar-Group, a ponadto moja firma otrzymała od firmy Kar-Group Laur Wiarygodności za usługi. Ponadto w bieżącym roku ukończyłam kurs pt. "Podstawy księgowości" zorganizowany przez firmę P&M Management Group.

W lkatach 2017 i 2018 prowadziłam zajęcia z "Materiałoznawstwa roślinnego" w Polskiej Szkole Florystycznej - w Szkole Policealnej jako wykładowca na kierunku "Florystyka". 

W 2017 r. firma Usługi ogrodnicze i edukacyjne Beata Kułek została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.30/00099/2017. 

Ukończyłam szkolenie w zakresie doradztwa, dotyczącego ochrony roślin, zorganizowane przez firmę VESPA, abym oprócz diagnostyki chorób i szkodników roślin, występujących na Państwa roślinach, które mogę zidentyfikować na podstawie przesłanych przez Was zdjęć i prób, mogła Państwu polecić właściwe i skuteczne środki ochrony roślin (zgodnie z najnowszą wiedzą), zwalczające różne patogeny i szkodniki. Odbyte szkolenie dało mi uprawnienia w zakresie doradztwa, dotyczącego stosowania środków ochrony roślin.